Zastrzeżenie prawne


1. Wyłączenie odpowiedzialności
Treści zamieszczone na stronie Professional English opracowane zostały z najwyższą starannością w dniu ich sporządzenia, jednak ze względu na formułę ćwiczeń językowych mogą nie uwzględniać obecnego stanu prawnego, a proponowane rozwiązania kazusów i opinie prawne mogą wprowadzać w błąd. Stąd nie mogą być traktowane jako opinie czy też porady prawne, a jedynie materiały do rozwijania umiejętności językowych.

W zamieszczonych materiałach mogą pojawić się drobne błędy językowe ponieważ część z nich napisana została przez kursantów Professional English, a które mogliśmy przeoczyć przy korekcie. Materiały te zostały umieszczone na stronie za zgodą ich twórców. Gdyby jednak którykolwiek tekst został umieszczony bez wyraźnej zgody, zwracamy się z prośbą do jego autora o niezwłoczny kontakt z nami, a w sytuacji braku zgody na publikację zostanie on niezwłocznie usunięty ze strony.

2. Zastrzeżenie praw autorskich
Materiały zamieszczane przez nas na stronie w większości są materiałami naszego autorstwa, w związku z czym są objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego można korzystać z opublikowanych przez nas materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Niedopuszczalne jest modyfikowanie materiałów ze strony, wykorzystywanie ich we własnych opracowaniach lub korzystanie z nich w sposób komercyjny, a w szczególności do prowadzenia szkoleń z języka angielskiego dla prawników.

3. RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest PROFESSIONAL ENGLISH Aleksandra Broniek, ul. Gajowa 16C, 39-200 Dębica, wpisana do CEIDG, REGON: 180065913, NIP: 8721823664, dalej zwana „Administratorem”.
Administrator jest przedsiębiorcą zajmującym się prowadzeniem pozaszkolnych form edukacji. W celu współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń (dalej zwane „Szkoleniami”), Twoje dane będą przetwarzane.

Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna odbywać się za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub mailowo na adres email: biuro@profenglish.com.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wykonywania umowy o szkolenia, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje żądanie do podjęcia działań przez Administratora skierowane na wyżej wskazany adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo do:
a) Dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) Żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
c) Żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) Żądania przeniesienia danych osobowych;
e) Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania wyżej wskazanej umowy.

Informuję o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.